måndag 13 augusti 2012

Tömning av avloppsvatten från fartyg

Världsnaturfonden WWF har nyligen granskat hur kryssningsfartygen på Östersjön tömmer sina avloppstankar. Anledningen är att på Östersjön f.o.m. år 2016 ska alla nya fartyg tömma sina avloppstankar i hamn och samma gäller sedan f.o.m. år 2018 också äldre fartyg. Alternativt kan fartygen ha egna reningsverk, men då är villkoren att också gödningsämnen fosfor och kväve inte släps ut. Idag har en del fartyg, framför allt de amerikanska, reningsverk som endast desinfekterar och tar bort tungmetallerna från avloppsvattnet. Det är fortfarande lagligt att tömma avloppen ut på havet om det sker 22 km från kusten. Passagerarfartygen i regelbunden trafik tömmer redan idag all sin avloppsvatten i hamnarna, men med kryssningsfartygen är situationen oklar då ingen regelbunden kontroll sker.
Intresseorganisationen European Cruise Control har accepterat de kommande reglerna, men ställer som villkor att alla hamnar har fungerande arrangemang med tillräcklig kapacitet för mottagning av avloppsslammet. Detta får inte heller leda till extra kostnader för rederierna, d.v.s. inga mottagningsavgifter eller höjningar av hamnavgifter. WWF hittade endast hamnarna i Helsingfors och Stockholm som klarar den krävda minimikapaciteten med volym 200 kubik per timme. Tömningen med slambilar fungerar alltså inte. Enligt mina uppgifter uppfyller också Visby kraven. Det är även flera hamnar som bygger som best för att nå tillräcklig kapacitet: Tallin, Köpenhamn, Gnydien, St. Petersburg och Rostock.
Idag har vi i Mariehamn vid Västra Hamnen fast slamsugning endast vid en del av kajerna där kryssningsfartygen kan tas emot och kapaciteten är 30 kubik per timme. Här i Mariehamn har politikerna för det mesta attityden att kryssningsfartygen har endast en marginell ekonomisk betydelse för staden. För landbaserade små företag, butiker och serviceproducenter, kan dock kryssningsturisterna ha en avgörande betydelse. Detta kom fram med all tydlighet vid seminarium “Mariehamn & Åland – en kryssningsdestination för framtiden” arrangerat 21.10.2010 av Mariehamns Hamn och Visit Åland. Jag lämnade in vid stadsfullmäktigemötet 26.10.2010 in en motion med förslag att stadsstyrelsen skulle ge Hamnen och Tekniska verken i uppdrag att följa utvecklingen angående frågan om avloppsslammottagningen från kryssningsfartyg, söka och förhandla fram lösningar i frågan samt planera optimala tekniska lösningar och kalkylera rimliga investeringar. Ännu har stadsstyrelsen inte gett sin svar på motionen och tiden för att hinna uppfylla de nya reglerna börjar ta slut. Staden har en extra tillsatt kommitté för att skapa gynnsamma förutsättningar för sjöfart via stadens egna åtgärder. De eminenta medlemmarna i kommittén verkar inte prioritera arbetet i denna kommitté, så jag föreslår att nämnda avloppsproblematiken förs dit för brådskande beredning i ärendet.
Rauli Lehtinen
stadsfullmäktigeledamot

tisdag 1 maj 2012

Låt hundar gå på café
I riket är det möjligt att ha sin hund med när man besöker vissa matserveringar och restauranger. Detta har praktiserats där från början av detta år genom en förändring i hälsovårdsförordningen. Erfarenheterna hittills visar att detta har varit mycket lyckat.
Enligt bestämmelserna är det innehavaren till serveringsstället som bestämmer om hundarna är tillåtna eller inte. Det ska också skyltats tydligt vid ingången att hundarna är välkomna. Viss praxis har etablerats och det finns redan ett etikett hur hundägarna och hundarna ska bete sig, se: www.dogia.fi. Hunden ska hållas i koppel och inte skälla allt för mycket. Som belöning får hunden en vattenskål framför sig och på en del ställen även en portion hundmat. Ägaren ska också visa hänsyn. Man ska fråga kunderna vid borden bredvid om hunden får vistas nära.

Det att hunden vistas på ett visst avstånd ifrån en person som är allergisk till hundhår och – mjäll räcker inte. För en allergisk människa ska hela miljön vara fri från allergiframkallande ämnen, vad de än må vara. Man kan via luften vara allergisk mot hund och katt, andra djur, växter och växtdamm, pollen, parfym och andra luktämnen samt mycket, mycket annat. Det är omöjligt att ha allergenfria utrymmen, med undantag av hemmen och vårdinrättningar. Vi alla transporterar med våra skor och kläder allergener överallt där vi rör oss: bussar, passagerarfärjor, väntsal, butiker, byråer, serveringsställen En svårt allergisk person kan få sjukdomsattack av en mycket liten dos av allergener.

Det är självklart att vi medmänniskor vill ta hänsyn till de som lider av allergi, men det behövs mera tydlig information och klara spelregler. Jag ser de nya reglerna i riket till hundhållning och serveringarna som en förbättring i saken. De gör skillnaden i detta hänseende med olika typ av matserveringar och restauranger undan för undan lättare att fatta av gemene man. Om man inte varje gången ska nu ha hunden med sig, men vill ändå äta ute, väljer man gärna ändå ett ställe som informerar om hundtolerans. Det kan man också göra i sådana fall att man själv vet att man kan bära andra allergener. Vissa matserveringar och restauranger kommer säkert att profilera sig som lämpliga ställen till kunder med allergier också för annat än hundallergi. Att ha borta gröna, levande växter är viktigt för flertal med allergier.

Vår egen hälsovårdsordning är från 1973 och behöver absolut förnyas. Låt oss börja med att tillåta hundar i matserveringar och restauranger enligt rikets modell. ÅMHM och landskapsregeringen kan bereda ärendet snabbt om viljan till modern regelverk finns och det behövs sedan endast en enskild föredragning inför LR och saken är klar!

Rauli Lehtinen
Hundägare och astmatiker